NO  PRODUK HARGA
 1Bata Abu 6 cm K250 IDR             80,000
 2Bata Abu 6 cm K300 IDR             87,000
 3Bata Abu 6 cm K350 IDR             94,000
 4Bata Merah 6 cm K250 IDR             94,000
 5Bata Merah 6 cm K300 IDR           100,000
 6Bata Merah 6 cm K350 IDR           107,000
 7Bata Kuning 6 cm IDR           107,000
 8Bata Hitam 6 cm IDR             94,000
 9Bata Hijau 6 cm IDR           107,000
 10Bata Abu 8 cm K250 IDR           100,000
 11Bata Abu 8 cm K300 IDR           114,000
 12Bata Abu 8 cm K350 IDR           127,000
 13Bata Abu 8 cm K400 IDR           140,000
 14Bata Merah 8 cm K250 IDR           114,000
 15Bata Merah 8 cm K300 IDR           127,000
 16Bata Merah 8 cm K350 IDR           140,000
 17Bata Merah 8 cm K400 IDR           160,000
 18Trihex Abu 6cm IDR             83,000
 19Trihex Merah 6 cm IDR             96,000
 20Hexagon Abu 6 cm IDR             83,000
 21Hexagon Merah 6 cm IDR             96,000
 22Hexagon Abu 8 cm IDR           103,000
 23Hexagon Merah 8 cm IDR           116,000
 24Cacing Abu 6 cm IDR             83,000
 25Cacing Merah 6 cm IDR             96,000
 26Cacing Abu 8 cm IDR           103,000
 27Cacing Merah 8 cm IDR           116,000
 2820/20 Ubin Abu 6 cm IDR             83,000
 2920/20 Ubin Abu 8 cm IDR             96,000
 3020/20 Ubin Merah 6 cm IDR             96,000
 3120/20 Ubin Hitam 6 cm IDR             96,000
 3220/20 Ubin Kuning 6 cm IDR           110,000
 3321/21 Ubin Abu 6 cm IDR             83,000
 3421/21 Ubin Merah 6 cm IDR             96,000
 3521/21 Ubin Hitam 6 cm IDR             96,000
 3621/21 Ubin Abu 8 cm IDR           103,000
 3721/21 Ubin Merah 8 cm IDR           116,000
 3840/40 Ubin Abu 8 cm IDR             20,000
 39Topi Uskup 6 cm IDR               4,700
 40Topi Uskup 6 cm merah IDR               6,700
 41Topi Uskup 8 cm IDR               6,700
 42Topi Uskup 8 cm merah IDR               8,000
 43Grass Bloc 6 cm / 8 L IDR             16,700
 44Grass Bloc 8 cm / 5 L IDR             19,400
 45Grass Bloc 8 cm / 8 L IDR             18,000